บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

               ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน โดยกลุ่มบริษัทฯ อาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ไม่ถูกต้อง อันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และทำการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวนี้ให้แก่พนักงานและคู่ค้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับทราบด้วย

  1. กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  2. บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ข้องเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ไม่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้อื่น
  3. กลุ่มบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทฯ
  4. กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำ “แนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งครอบคลุมรายละเอียด และการดำเนินงานดังต่อไปนี้

     4.1 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

     4.2 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

     4.3 การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

     4.4 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ

     4.5 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

     4.6 ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

     4.7 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

     4.8 การใช้งานคุกกี้ (Cookies)

     4.9 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

     4.10 บทกำหนดโทษ

     4.11 การเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

     4.12 ช่องทางการติดต่อ

  1. บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย ที่จะแจ้งการกระทำที่เข้าข่ายอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ไม่ถูกต้อง

              ทั้งนี้ผู้ที่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนนโยบายฯ และแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบที่กลุ่มบริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังอาจได้รับโทษทางกฎหมาย หากพิสูจน์ได้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นผิดกฎหมายด้วย

นโยบายความเป็นส่วนตัว