ความยั่งยืน

บริษัท ฤทธา จำกัด มีความมุ่งมั่น และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำเนินงานตามหลักจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) และการจ้างงานท้องถิ่น (Local Partnership) ที่ชุมชนมีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์ มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ สังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
17%

Reduce Carbon Footprint

27.64%

Increase recycling

5.44%

Reduce Electric Consumption

Bronze Medal 2023 Ecovadis

บริษัท ฤทธา จำกัด ได้รับการจัดอันดับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) ในระดับเหรียญทองแดง (Bronze Medal ) จากการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม แรงงาน และสิทธิมนุษยชน จริยธรรมในการทำธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ของ EcoVadis ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดลำดับความยั่งยืนของบริษัททั่วโลก
Continue to

Join Ritta