หน่วยสนับสนุนอื่นๆ

นอกเหนือจากสถานะทางการเงินที่แข่งแรงแล้ว ฤทธา ยังเป็นเจ้าของ หน่วยงานสนับสนุนการก่อสร้างต่างๆ อาทิ เช่น โรงงานคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Factory) โรงงานแปรรูปเหล็ก ( Steel Fabrication Factory) รวมไปถึง Formwork อุปกรณ์นั่งร้าน ระบบปั้นจั่น และ เครื่องจักรหนักที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านในการเข้าถึงปัจจัยสำคัญทุกอย่างเพื่อความสำเร็จของโครงการ บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความเชี่ยวชาญและได้รับการอบรม เครื่องจักรและอุปกรณ์ทุกชิ้นได้รับการตรวจสอบ และบำรุงรักษาให้อยู่ในมาตรฐานของอุตสาหกรรม

คลังสินค้าคลอง 12
โรงงานหล่อคอนกรีต
โรงงานประกอบโครงเหล็ก
ศูนย์ซ่อมบำรุงคลอง 5
ศูนย์ฝึกอบรม

คลังสินค้าคลอง 12

เป็นหน่วยงานที่จัดเตรียม จัดเก็บ และจุดพักวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงการของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดแคลนวัสดุระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยเฉพาะเหล็กเสริมคอนกรีต ที่มีปริมาณสำรองขั้นต่ำไว้ที่ประมาณ 1.6 – 2.0 หมื่นตัน คลังสินค้าแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 94 ไร่ ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี เชื่อมต่อกับถนนรังสิต นครนายก ควบคุมความเคลื่อนไหวของวัสดุ อุปกรณ์ด้วยระบบ ERP แบบ real time.

โรงงานหล่อคอนกรีต

โรงงานหล่อคอนกรีต เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง และชิ้นส่วนคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก ทั้งงานโครงสร้าง และงานสถาปัตยกรรม เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่กว่า 39 ไร่ เชื่อมต่อกับถนนรังสิต นครนายก มีพื้นที่ในการผลิตรวมกว่า 10,000 ตารางเมตร พื้นที่จัดเก็บชิ้นงานกว่า 6,000 ตารางเมตร ด้วยกำลังการผลิตมากกว่า 100,000 ตารางเมตรต่อปี ภายใต้การตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การจัดเก็บ จนถึงการส่งมอบ

โรงงานประกอบโครงเหล็ก

โรงงานประกอบโครงเหล็กเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก เช่น โครงสร้างอาคาร โครงหลังคา สะพานลอย ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่กว่า 73 ไร่ พื้นที่ผลิตรวม 19,000 ตารางเมตร ด้วยกำลังการผลิตกว่า 24,000 ตันต่อปี ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เช่น CNC Plate Cutting Machine, CNC Plasma & Gas Cutting Machine, 3 Dimension Drilling Machine   ภายใต้การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การรับวัสดุเข้ามาในโรงงาน การผลิต การจัดเก็บ จนถึงการส่งมอบ

ศูนย์ซ่อมบำรุงคลอง 5

ศูนย์ซ่อมบำรุงคลอง 5 เป็นศูนย์กลางในการจัดหา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้าง สำนักงาน แคมป์ที่พัก อาทิ Tower Crane, Mobile Crane, Excavator, Backhoe-Loade, Concrete Pump, Passenger Lift, Scissor lifts รวมถึงการขนส่ง เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ ศูนย์ซ่อมบำรุงแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 80 ไร่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันหน่วยงานมีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบกว่า 850 รายการ นอกจากนี้หน่วยงานยังได้มีการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ในการควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลใช้งานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

ศูนย์ฝึกอบรม

บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า และมาตรฐานงานก่อสร้าง บริษัทฯจึงได้สร้างศูนย์พัฒนาบุคลากรขึ้นในลักษณะรีสอร์ทขึ้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา บนเนื้อที่กว่า 14 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่สัมมนาฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งจากบุคคลผู้มีประสบการณ์ภายในบริษัทฯ และบุคคลภายนอก โดยศูนย์พัฒนาบุคคลากรแห่งนี้เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา รองรับผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 100 คน ในแต่ละปีมีการจัดอบรมมากว่า 10 หลักสูตร

Trusted by The Industry Leaders
Next Solution

การออกแบบและวิศวกรรม