เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 บริษัท ฤทธา จำกัด สำนักงานใหญ่ ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และบริษัท ฤทธา จำกัด นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อัยยะ จันทรศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และ คุณปราโมทย์ พิพัฒน์สูงเนิน กรรมการบริษัท ฤทธา จำกัด ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สำหรับการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการพลังงาน ด้านวิทยาการข้อมูลเชิงธุรกิจ และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีโอกาสฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อเป็นต่อยอดจากการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย และเรียนรู้ประสบณ์การในการทำงานอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การพัฒนาทั้งสององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป